Podmínky používání internetových stránek

Základní informace a autorská práva

Provozovatelem internetových stránek www.ceskasporitelnaplus.cz (dále také jen „Stránky“) je společnost Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., se sídlem Vinohradská 180/1632, Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2616, IČO: 60197609, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto Stránkám (dále také jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na internetových stránkách www.ceskasporitelnaplus.cz, včetně textu, designu Stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto Stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto Stránkách.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.ceskasporitelnaplus.cz (dále také jen „Podmínky“). Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto Stránek se řídí těmito Podmínkami.
Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto Stránky nebo mají v úmyslu tyto Stránky užívat (dále také jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Podmínkami tím, že vstoupí na Stránky Provozovatele, či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci Stránek Provozovatele. Před užíváním těchto Stránek se proto prosím s obsahem Podmínek seznamte.

Informace na těchto Stránkách jsou určené veřejnosti.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.ceskasporitelnaplus.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního jednání, směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na stránky www.ceskasporitelnaplus.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (dále také jen „GDPR“), a případně i jiných právních předpisů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se osobní údaje týkají. Proto se prosím seznamte se Zásadami Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., pro zpracování osobních údajů klientů, které jsou dostupné na www.burinka.cz.

V případě, že prostřednictvím Stránek poskytne Uživatel Provozovateli své osobní údaje (email, telefonní číslo) budou tyto osobní údaje zpracovávány Provozovatelem a jeho obchodními partnery v rozsahu nezbytném pro účely kontaktování Uživatele s nabídkou finančních služeb poskytovaných Provozovatelem nebo s nabídkou finančních služeb, které je Poskytovatel oprávněn zprostředkovávat.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu 12 měsíců, nebo pokud Uživatel nepotvrdí, že má o poskytované služby zájem, pokud je tato lhůta kratší.

V případě, že prostřednictvím Stránek poskytne Uživatel Provozovateli své osobní údaje (email, telefonní číslo) za účelem jeho kontaktování ohledně navázání možné spolupráce, budou tyto osobní údaje zpracovávány Provozovatelem a jeho obchodními partnery v rozsahu nezbytném pro tento účel.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu 6 měsíců, nebo do doby navázání spolupráce s Uživatelem, pokud je tato lhůta kratší.

Seznam obchodních partnerů Provozovatele naleznete v registru vedeném Českou národní bankou, viz www.cnb.cz.

Cookies

Stránky používají tzv. cookies, což jsou malé soubory znaků uložené na počítači nebo jiném koncovém zařízení Uživatele při návštěvě Stránek. Cookies umožňují Stránkám rozpoznat uživatelské nastavení z předchozích návštěv při návratu na ně. Dále ukládají informace o relaci nebo stanovují totožnost Uživatele prostřednictvím jedinečného identifikátoru. Některé z těchto souborů jsou nezbytné pro optimální fungování Stránek, jiné pomáhají Stránkám analyzovat nebo umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatování si Uživatele a uspořádání obsahu Stránek dle preferovaných zájmů Uživatele, což vede k ulehčení prohlížení Stránek).

Stránky používá jak dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení Uživatele jen po dobu trvání relace, tak trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy v zařízení Uživatele v závislosti na nastavené době existence konkrétního souboru cookie. Cookies jsou ve většině prohlížečů ve výchozím nastavení povoleny. Pokud nechcete cookies používat, nastavte si prosím tuto možnost ve vašem internetovém prohlížeči.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.ceskasporitelnaplus.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Chování Uživatelů

Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat Stránky jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu udělení souhlasu ze strany Provozovatele.

Při používání těchto Stránek Uživatel nesmí zasahovat do technické podstaty či obsahu Stránek, do bezpečnosti Stránek, nemůže tyto Stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto Stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto Stránkám. Pouze Provozovatel je oprávněn rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto Stránek.

Omezení odpovědnosti Provozovatele

Veškeré informace uvedené na těchto Stránkách jsou pouze informativní povahy.

Některé z informací publikovaných na těchto Stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto Stránek, jdou zcela k tíži Uživatele a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Stejně tak Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, která může Uživateli vzniknout v souvislosti s užíváním těchto Stránek.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.ceskasporitelnaplus.cz.

Rozhodná právní úprava

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto Stránek, budou projednávány věcně a místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ujednání těchto Podmínek, která se z jakéhokoliv důvodu stanou neplatná či nevymahatelná, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání, na jejichž platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoli měnit. Provozovatel oznámí změny podmínek na Stránkách. Souhlas se změnou a aktuálním zněním těchto Podmínek vyjádří Uživatel tím, že bude tyto Stránky nadále používat a využívat služeb Provozovatele.

Podmínky užívání Stránky www.ceskasporitelnaplus.cz jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky byly zveřejněny dne 16. 1. 2019.

 

Tyto stránky využívají cookies. Více informací

Cookies na této stránce je nastaveno na "Povolit cookies", aby vám její návštěvnost přinesla co nejlepší uživatelskou zkušenost. Pokud budete dál pokračovat v používání tohoto webu bez změny nastavení cookies nebo kliknete na "Rozumím", dáváte souhlas ke zpracování cookies.

Zavřít